INFORMAȚII PUBLICE

ACTE NECESARE EVIDENȚA PERSOANELOR

CADRUL LEGAL APLICABIL DOMENIULUI ELIBERĂRII ACTELOR DE IDENTITATE CARE SE ELIBEREAZĂ CETĂŢENILOR ROMÂNI
~ Condiţiile şi documentele necesare eliberării actelor de identitate sunt reglementate prin dispoziţiile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 97/2005 privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români, republicată, coroborate cu cele ale Normelor metodologice de aplicare unitară a dispoziţiilor legale privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români, aprobate prin H.G. nr. 1375/2006.

~ In sensul Ordonanței de Urgență a Guvernului (O.U.G.) nr.97/2005, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, prin act de identitate se înțelege cartea de identitate, cartea electronica de identitate precum și cartea de identitate provizorie și buletinul de identitate, aflate în termen de valabilitate.

~ Cetăţenilor români li se eliberează acte de identitate începând cu vârsta de 14 ani, în baza cărora se face dovada identităţii, a cetăţeniei române, a adresei de domiciliu şi, după caz, a adresei de reşedinţă. În cazul minorului căruia nu i s-a eliberat primul act de identitate, dovada identităţii se face cu certificatul de naştere. Dovada cetăţeniei acestuia se face cu certificatul de naştere însoţit de actul de identitate sau paşaportul unuia dintre părinţi.

~ În prezent, cetăţenilor români li se eliberează cărţi de identitate sau după caz, cărţi de identitate provizorii.

~ Cartea de identitate se eliberează în situaţia în care persoana fizică depune cererea pentru eliberarea actului de identitate însoţită de toate documentele care fac, potrivit legii, dovada numelui de familie şi a prenumelui, a datei de naştere, a stării civile, a cetăţeniei române, a adresei de domiciliu şi, după caz, a adresei de reşedinţă.

~ Termenul de valabilitate a cărţii de identitate este, după cum urmează:
   - 4 ani pentru persoanele cu vârsta cuprinsă între 14 şi 18 ani;
   - 7 ani pentru persoanele cu vârsta cuprinsă între 18 şi 25 de ani;
   - 10 ani după împlinirea vârstei de 25 de ani;
   - nelimitat după împlinirea vârstei de 55 de ani.

~ Cartea de identitate provizorie se eliberează atunci când solicitantul nu prezintă toate documentele necesare pentru eliberarea cărţii de identitate sau în cazul cetăţenilor români cu domiciliul în străinătate, care locuiesc temporar în România.

~ Termenul de valabilitate a cărţii de identitate provizorie este de un an.

~ Actul de identitate se eliberează de către serviciul public comunitar de evidenţă a persoanelor de la locul de domiciliu sau reşedinţă a persoanei fizice, pe baza cererii acesteia sau a reprezentantului său legal (potrivit modelului postat la Secţiunea "Formulare de completat").

~ Minorul depune cererea pentru eliberarea actului de identitate, însoţit de unul dintre părinţi sau, după caz, de reprezentantul său legal, de persoana desemnată din cadrul centrului specializat aflat sub autoritatea serviciului public de asistenţă socială sau de persoana căreia i-a fost încredinţat în plasament. În situaţia cetățenilor români care au domiciliul în România și se află temporar în străinătate, eliberarea cărții de identitate se poate face prin intermediul altei persoane, pe baza de procură specială, autentificată la misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale României din statul respectiv.

~ Primul act de identitate nu se eliberează pe bază de procură specială.

~ În conformitate cu prevederile legale, cetățenii sunt obligaţi să se prezinte, în termen de 15 zile de la împlinirea vârstei de 14 ani sau cu cel mult 180 de zile înainte de expirarea termenului de valabilitate a actului de identitate, dar nu mai puţin de 15 zile, la serviciul public comunitar de evidenţă a persoanelor la care sunt arondaţi cu domiciliul sau reședința, pentru a solicita punerea în legalitate cu un act de identitate.

~ Conform dispoziţiilor art. 14 alin. (8) din O.U.G. nr. 97/2005, republicata, termenul de soluţionare a cererilor pentru eliberarea unui act de identitate este până la 30 de zile, acesta putând fi prelungit cu cel mult 15 zile de către seful serviciului public comunitar de evidenta a persoanelor.

CAZURI ÎN CARE SE ELIBEREAZĂ O NOUĂ CARTE DE IDENTITATE:
   - la expirarea termenului de valabilitate a actului de identitate care urmează a fi preschimbat;

   - daca s-au modificat numele sau prenumele titularului, prenumele parintilor, data ori locul nasterii (exemple: schimbarea numelui/prenumelui pe cale administrativa; adoptie; constatarea unor greseli de scriere la intocmirea actului de stare civila; inregistrarea unei persoane in pozitia de "copil gasit" si identificarea ulterioara a actului de nastere intocmit initial, intre acestea existand neconcordanta la data nasterii; inregistrarea tardiva a nasterii unei persoane, cu inscrierea numai a anului de nastere s.a.);

   - in cazul schimbarii domiciliului, a denumirii sau a rangului localitatilor si strazilor, al renumerotarii imobilelor sau rearondarii acestora, al infiintarii localitatilor sau strazilor;

   - in cazul deteriorarii actului de identitate;

   - in cazul pierderii, furtului sau distrugerii actului de identitate;

   - cand fotografia din cartea de identitate nu mai corespunde cu fizionomia titularului;

   - in cazul schimbarii sexului;

   - in cazul anularii;

   - in cazul atribuirii unui nou C.N.P.;

   - pentru preschimbarea buletinelor de identitate.

Expirarea valabilităţii
~ Conform art. 18 alin. 3 din O.U.G. 97/2005: cu cel mult 180 de zile înainte de expirarea termenului de valabilitate a cărţii de identitate, dar nu mai puţin de 15 zile, persoana fizică în cauză ori reprezentantul său legal are obligaţia să solicite serviciului de evidenţa a persoanelor eliberarea unei noi cărţi de identitate.

~ Documente necesare:
   - cerere pentru eliberarea actului de identitate ~ Anexa 11

~~ Act de identitate cu termen de valabilitate expirat:
   -- buletin de identitate;
   sau
   -- carte de identitate şi carte de alegător;
   sau
   -- carte de identitate provizorie;

   - certificat de naştere (original şi copie );

   - certificat de căsătorie (în cazul persoanelor căsătorite sau văduve - original şi copie);

   - certificate de naştere ale copiilor sub 14 ani (original şi copie);

   - hotărârea de divorţ definitivă şi irevocabilă (acolo unde este cazul) (original şi copie);

   - documentul cu care se face dovada adresei de domiciliu (original şi copie);

   - pentru persoanele din mediul rural este nevoie de adeverinţă eliberată de primaria comunei respective cu menţiunea şi a numărului administrativ al imobilului;

   - în cazul în care solicitantul nu este titularul dreptului de proprietate asupra locuinţei se solicită declaraţie din partea proprietarului prin care acesta este de acord ca solicitantul să locuiască în continuare la adresa din vechiul act de identitate. Declaraţia poate fi dată în faţa lucrătorului Serviciului Public Comunitar Local de Evidenţa Persoanelor, agentului de la postul de poliţie, notarului, funcţionarului misiunii diplomatice sau personalului consular al României;

   - chitanţa reprezentând contravaloarea cărţii de identitate în valoare de 7 lei;

   - fotografia pentru cartea de identitate se realizează în cadrul compartimentului evidenţa persoanelor, prin preluarea unei imagini video, şi este inclusă în preţ.


*Notă:
~ dacă solicitantul nu poate prezenta unul sau mai multe din documentele de mai sus, atunci i se va elibera o carte de identitate provizorie.
Eliberarea primului act de identitate după împlinirea vârstei de 18 ani
~ Documente necesare:
   - cerere pentru eliberarea actului de identitate ~ Anexa 11

   - certificat de naştere original şi copie;

   - documentul cu care se face dovada adresei de domiciliu, original şi copie;

   - declaraţia unuia dintre părinţi ori a unei terţe persoane, din care să rezulte faptul că identitatea declarată în cererea de eliberare a actului de identitate, coroborată cuimaginea preluată ori cu fotografia ataşată cererii, aparţine solicitantului;

   - fişa cu impresiunile decadactilare ale solicitantului realizată de unitatea de poliţie de la locul de domiciliu sau reşedinţă al solicitantului;

   - chitanţa reprezentând contravaloarea cărţii de identitate în valoare de 7 lei;


*Notă:
~ dacă solicitantul nu poate prezenta unul sau mai multe din documentele de mai sus, atunci i se va elibera o carte de identitate provizorie.
Deteriorare / pierdere / furt
~ Conform art. 18 alin. 1 lit. f, g şi alin. 2 din O.U.G. 97/2005: în termen de 15 zile de la deteriorarea, distrugerea, pierderea sau furtul actului de identitate, persoana fizică în cauză ori reprezentantul său legal are obligaţia să solicite serviciului de evidenţă a persoanelor eliberarea unei noi cărţi de identitate.

~ Documente necesare:
   - cerere pentru eliberarea actului de identitate;

   - certificat de naştere (original şi copie );

   - certificat de căsătorie (după caz) (original şi copie);

   - certificate de naştere ale copiilor sub 14 ani (original şi copie );

   - documentul cu care se face dovada adresei de domiciliu (original şi copie);

   - pentru persoanele din mediul rural este nevoie de adeverinţă eliberată de primaria comunei respective cu menţiunea satului şi a numărului administrativ al imobilului;

   - în cazul în care solicitantul nu este titularul dreptului de proprietate asupra locuinţei se solicită declaraţie din partea proprietarului prin care acesta este de acord ca solicitantul sa locuiască în continuare la adresa din vechiul act de identitate. Declaraţia poate fi dată în faţa lucrătorului Serviciului Public Comuniat Local de Evidenţa Persoanelor, agentului de la postul de poliţie, notarului, funcţionarului misiunii diplomatice sau personalului consular al României;

   - cartea de alegător, dacă este cazul şi nu a fost pierdută, furată sau deteriorată;

   - un document cu fotografie pentru atestarea identităţii permis de conducere, pasaport (original şi copie);

   - în cazul furtului, dovada obtinuţă de la unitatea de poliţie pe raza căreia s-a produs furtul (original şi copie);

   - chitanţa reprezentând contravaloarea cărţii de identitate în valoare de 7 lei;

   - timbru fiscal în valoare de 5 lei;

   - fotografia pentru cartea de identitate se realizează în cadrul compartimentului evidenţa persoanelor, prin preluarea unei imagini video, şi este inclusă în preţ.


*Notă:
~ dacă solicitantul nu poate prezenta unul sau mai multe din documentele de mai sus, atunci i se va elibera o carte de identitate provizorie.
Schimbare domiciliu
~ Conform art. 18 alin. 2 din O.U.G. 97/2005: persoana care îşi schimbă domiciliul este obligaţia ca, în termen de 15 zile de la data mutării la noua adresă, să se prezinte la serviciul de evidenţă a persoanelor pentru eliberarea unei noi cărţi de identitate.

~ Documente necesare:
   - cerere pentru eliberarea actului de identitate;

   - actul de identitate deţinut anterior (în cazul cărţii de identitate se prezintă şi cartea de alegător);

   - certificat de naştere al solicitantului (original şi copie);

   - certificat de căsătorie al solicitantului (original şi copie);

   - certificate de naştere ale copiilor sub 14 ani (original şi copie);

   - documentul cu care se face dovada stabilirii domiciliului (original şi copie - câte una pentru fiecare persoană cu act de identitate);

   - pentru persoanele din mediul rural este nevoie de adeverinţă eliberată de primaria comunei respective cu menţiunea satului şi a numărului administrativ al imobilului;

   - în situaţia în care solicitantul nu este titularul dreptului de proprietate asupra imobilului, este necesară declaraţia scrisă de primire în spaţiu a găzduitorului, însotiţă de actul de proprietate al acestuia în vederea stabilirii domiciliului solicitantului. Declaraţia poate fi dată în faţa lucrătorului Serviciului Public Comunitar Local de Evidenţa Persoanelor, agentului de la postul de poliţie, notarului, funcţionarului misiunii diplomatice sau personalului consular al României;

   - chitanţa reprezentând contravaloarea cărţii de identitate în valoare de 7 lei;

   - timbru fiscal în valoare de 5 lei;

   - fotografia pentru cartea de identitate se realizează în cadrul compartimentului evidenţa persoanelor, prin preluarea unei imagini video, şi este inclusă în preţ.


*Notă:
~ dacă solicitantul nu poate prezenta unul sau mai multe din documentele de mai sus, atunci i se va elibera o carte de identitate provizorie.
Dobândirea cetăţeniei române
~ Documente necesare:
   - cerere pentru eliberarea actului de identitate;

   - certificatul constatator eliberat de Ministerul Justiţiei ori de misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale României în străinătate, original si 2 copii; în cazul minorilor care au împlinit vârsta de 14 ani si nu sunt înscrişi în certificatul constatator care atestă dobândirea cetăţeniei de către unul dintre părinţi, aceştia sunt îndrumaţi pentru clarificarea cetăţeniei către Ministerul Justiţiei;

   - certificatele de stare civilă ale solicitantului, naştere şi căsătorie, dacă este cazul, precum şi cele ale copiilor săi cu vârsta mai mică de 14 ani, care dobândesc cetăţenia română împreună cu părinţii, original si copie (certificatele trebuie să fie eliberate de autorităţile române);

   - documentul cu care se face dovada adresei de domiciliu, original si copie;

   - un document cu fotografie, cu care solicitantul poate face dovada identităţii, respectiv: paşaport, permis de conducere sau act de identitate străin, original si copie;

   - chitanţa reprezentând contravaloarea cărţii de identitate în valoare de 7 lei;

   - timbru fiscal sau chitanţa reprezentând contravaloarea taxei extrajudiciare de timbru în valoare de 5 lei;

~ La eliberarea actului de identitate, persoana în cauză va preda permisul de şedere eliberat de Serviciul pentru imigrări pentru a fi remis structurii emitente împreună cu una dintre copiile certificatului constatator eliberat de Ministerul Justiţiei ori de misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale României în străinătate.


*Notă:
~ dacă solicitantul nu poate prezenta unul sau mai multe din documentele de mai sus, atunci i se va elibera o carte de identitate provizorie.
Schimbarea domiciliului din străinătate în România
~ Documente necesare:
   - cererea pentru eliberarea actului de identitate ca urmare a schimbării domiciliului din străinătate în România ~ Anexa 15;

   - certificatul de nastere, original si copie;

   - certificatul de căsătorie, în cazul persoanelor căsătorite sau al soţului supravieţuitor, original si copie;

   - hotărârea de divorţ definitivă si irevocabilă, după caz, original şi copie;

   - certificatul de deces al soţului/soţiei decedat/decedate, în cazul soţului supravieţuitor, original si copie;

   - certificatele de naştere ale copiilor cu vârsta mai mică de 14 ani, original şi copie;

   - documentul cu care se face dovada adresei de domiciliu, original şi copie;

   - paşaportul românesc, valabil sau expirat, ori certificatul constatator privind dobândirea cetăţeniei române, emis de Ministerul Justiţiei sau de misiunile diplomatice si oficiile consulare ale României din străinătate, original şi copie;

   - actul de identitate şi/sau paşaportul, eliberate de autorităţile străine, original şi copie;

   - chitanţa reprezentând contravaloarea cărţii de identitate în valoare de 7 lei;

   - timbru fiscal sau chitanţa reprezentând contravaloarea taxei extrajudiciare de timbru în valoare de 5 lei;

Carte de identitate provizorie
~ Conform art. 19 alin. (1) din O.U.G. 97/2005: cartea de identitate provizorie se eliberează în cazul în care persoana nu posedă toate documentele necesare în vederea eliberării cărţii de identitate (certificate de stare civilă, document doveditor al domiciliului), precum şi în cazul cetăţenilor români cu domiciliul în străinătate care locuiesc temporar în România.

~ Documente necesare:
   - cerere pentru eliberarea actului de identitate;

~~ Act de identitate:
   -- buletin de identitate;
   sau
   -- carte de identitate provizorie;
   sau
   -- carte de identitate şi carte de alegător;

   - certificat de naştere (original şi copie );

   - certificat de căsătorie, după caz (original şi copie);

   - documentul cu care se face dovada adresei de domiciliu - dacă există (original şi copie);

   - pentru persoanele din mediul rural este nevoie de adeverinţă eliberată de primaria comunei respective cu menţiunea satului şi a numărului administrativ al imobilului;

   - 3 fotografii tip act de identitate (3/4 cm cu bandă albă de 7 mm în partea de jos a fotografiei). Aceste fotografii se realizează la atelierele foto;

   - contravaloarea cărţii de identitate provizorii în valoare de 1 leu;

Înscrierea în actul de identitate a menţiunii privind stabilirea reşedinţei
~ Documente necesare:
   - cererea pentru înscrierea în actul de identitate a menţiunii privind stabilirea reşedinţei ~ Anexa 19;

   - actul de identitate al solicitantului în original;

   - documentul cu care se face dovada adresei de reşedinţă, original şi copie;

   - timbru fiscal sau chitanţa reprezentând contravaloarea taxei extrajudiciare de timbru;

   - actul de identitate al găzduitorului în original;

În situaţia în care găzduitorul nu se poate prezenta la serviciul public comunitar de evidenţă a persoanelor, declaraţia de primire în spaţiu poate fi consemnată la notarul public, la misiunea diplomatică sau oficiul consular al României din străinătate, ori în faţa poliţistului de ordine publică din cadrul unităţii de poliţie pe a cărei rază teritorială este situat imobilul.

~ Documente necesare:
   - cerere pentru eliberarea actului de identitate;

~~ Act de identitate:
   -- buletin de identitate;
   sau
   -- carte de identitate provizorie;
   sau
   -- carte de identitate şi carte de alegător;

   - certificat de naştere (original şi copie);

   - certificat de căsătorie, după caz (original şi copie);

   - documentul cu care se face dovada adresei de domiciliu - dacă există (original şi copie);

   - pentru persoanele din mediul rural este nevoie de adeverinţă eliberată de primaria comunei respective cu menţiunea satului şi a numărului administrativ al imobilului;

   - 3 fotografii tip act de identitate (3/4 cm cu bandă albă de 7 mm în partea de jos a fotografiei). Aceste fotografii se realizează la atelierele foto;

   - contravaloarea cărţii de identitate provizorii în valoare de 1 leu;

CERTIFICATUL DE ATESTARE A DOMICILIULUI ŞI CETĂŢENIEI ROMÂNE
   - se eliberează în vederea valorificării unor drepturi sau apărării intereselor în străinătate;

   - document eliberat de către Direcţia pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date Bucureşti în baza OG nr. 33/2002;

~ Acte necesare:
   - formular tip;

   - actul de identitate (original şi fotocopie (xerocopie));

   - timbru fiscal 5 lei/cerere;

   - taxa consulară în valoare de 22 lei (se achită la agenţiile CEC Bank).

   - 3 fotografii tip act de identitate (3/4 cm cu bandă albă de 7 mm în partea de jos a fotografiei). Aceste fotografii se realizează la atelierele foto;

   - contravaloarea cărţii de identitate provizorii în valoare de 1 leu;

FURNIZARE DATE DIN REGISTRUL NAŢIONAL PENTRU EVIDENŢA PERSOANELOR
~ Persoanele fizice sau juridice pot solicita, în baza unor cereri scrise motivate, comunicarea unor date cu caracter personal din Registrul Naţional de Evidenţa Persoanelor, referitoare la:
   - date de stare civilă (numele, prenumele, data şi locul naşterii, cât şi prenumele părinţilor persoanelor în cauză);

   - date referitoare la actele de identitate eliberate persoanelor despre care sunt solicitate informaţii;

   - date referitoare la domiciliile şi reşedinţele avute;

   - date referitoare la codul numeric personal atribuit.

   - în situaţia în care o persoană fizică solicită transmiterea datelor sale cu caracter personal, prin intermediul unui cabinet individual de avocatură, este necesară formularea unei cereri scrise în acest sens, ce va fi depusă, împreună cu împuternicirea avocaţială în original, spre competentă soluţionare, la serviciul public comunitar de evidenţa persoanelor pe raza căruia se află sediul acestui cabinet sau, după caz, la serviciul public comunitar de evidenţa persoanelor pe raza căruia domiciliază persoana fizică ale cărei date sunt solicitate.

Activitatea de furnizare a unor date cu caracter personal din Registrul Naţional de Evidenţa Persoanelor este reglementată de OUG nr.97/2005 privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români, Hotărârea Guvernului nr.113/1997 privind conţinutul, actualizarea şi valorificarea datelor din Registrul Naţional de Evidenţa Persoanelor, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi de Legea nr.677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi liberă circulaţie a acestor date, cu modificările si completările ulterioare.

Potrivit acestor acte normative, furnizarea unor date cu caracter personal, ale altor persoane decât solicitantul, se poate realiza numai după obţinerea, în prealabil, a consimţământului scris al persoanelor vizate. Consimţământul persoanelor vizate nu este necesar atunci când există un temei legal justificat.

Se consideră temei legal justificat, solicitările unor date cu caracter personal primite din partea organelor de poliţie, Ministerului Apărării Naţionale, Serviciului Român de Informaţii, Parchetului, Justiţiei, instituţiilor specializate de ocrotire socială cu privire la minori sau alte persoane îndreptăţite la ocrotire, persoane juridice ale căror interese legitime sunt probate prin înscrisuri ce fac dovada temeiului legal justificat, persoanelor fizice care solicită comunicarea unor date proprii de evidenţa persoanelor etc.

Potrivit prevederilor Ordonanţei Guvernului nr.84/2001 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor publice comunitare de evidenţa persoanelor, cu modificările şi completările ulterioare, competenţa soluţionării acestui tip de cereri revine:

- Serviciilor publice comunitare de evidenţa persoanelor - pentru cererile formulate atât de persoanele juridice, cât şi de persoanele fizice (art.5 lit.e) din O.G.nr.84/2001);

- Direcţia pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date, exclusiv pentru cererile formulate de persoanele juridice (art.14 alin.1 lit.e) din O.G.84/2001).

Taxa pentru furnizarea datelor este diferenţiată in funcţie de volumul acestora, astfel:
- conform dispoziţiilor Hotărării Guvernului nr.113/1997 privind conţinutul, actualizarea şi valorificarea datelor din Registrul Naţional de Evidenţa Persoanelor, coroborate cu dispoziţiile O.U.G. nr. 59/2005 privind unele măsuri de natură fiscală pentru punerea în aplicare a Legii nr. 348/2004 privind denominarea monedei naţionale, pentru soluţionarea unor cereri punctuale/volum redus, taxele pentru furnizarea datelor sunt, în prezent, de 1 leu/persoană şi se achită în contul serviciilor publice comunitare de evidenţa persoanelor care înregistrează cererile; în conformitate cu prevederile Legii nr.117/1999 privind taxa extrajudiciară de timbru, cu modificările şi completările ulterioare, fiecare cerere fiind timbrată cu un timbru fiscal în valoare de 5 lei.

- pentru cererile la care se solicită un volum mare de date ce presupune exploatarea sistemelor informatice, taxa pentru furnizare date este de 120 lei/oră exploatare sistem informatic central sau 6,5 lei/oră exploatare sistem informatic teritorial; potrivit prevederilor art.10 alin.(2) din OUG nr.97/2005, furnizarea datelor se va asigura prin încheierea unui protocol care va conţine, în mod obligatoriu, destinaţia datelor, volumul şi structura acestora, suportul pe care se livrează şi măsurile de protecţie şi securitate a datelor prevăzute de lege, iar beneficiarii vor semna un angajament prin care se obligă să utilizeze datele numai pentru destinaţia stabilită şi să asigure protecţia si confidenţialitatea acestora.

Potrivit prevederilor art.10 alin. (6) din OUG nr.97/2005 privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români, se exceptează de la plata taxelor prevăzute de lege verificările din RNEP, sau, după caz, furnizarea unor date cu caracter personal, solicitate în scopul exercitării atributiilor legale, de către:
- instituţiile publice cu atribuţii în domeniul apărării, ordinii publice, securităţii naţionale şi justiţiei;

- instituţiile publice cu atribuţii în domeniul realizării creanţelor bugetare prin modalităţile de executare silită prevăzute de lege;

- casele de asigurări de sănătate judeţene şi a municipiului Bucureşti, Casa de Asigurări de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranţei Naţionale şi Autorităţii Judecătoreşti şi Casa Asigurărilor de Sănătate a Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului;

- Ministerul Finanţelor Publice şi structurile subordonate acestuia, în scopul urmăririi impozitului pe venit datorat de persoanele fizice;

- instituţiile cu atribuţii în domeniul protecţiei drepturilor copilului şi al asistenţei şi ocrotirii sociale a bătrânilor;

- alte persoane juridice, în condiţiile prevăzute de lege.
FURNIZARE DATE DIN REGISTRUL NAŢIONAL PENTRU EVIDENŢA PERSOANELOR
În conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 84/2001 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor publice comunitare de evidenţă a persoanelor, cu modificările şi completările ulterioare, serviciile publice comunitare de evidenţă a persoanelor se organizează la nivelul consiliilor locale ale comunelor, oraşelor şi municipiilor, precum şi la nivelul consiliilor judeţene, respectiv al municipiului Bucureşti.

Contravaloarea cărţii de identitate este de 7 lei, a cărţii de identitate provizorii de 1 leu şi, după caz, a taxei extrajudiciare de timbru de 5 lei, aferente cererilor privind eliberarea actelor de identitate soluţionate de către serviciile publice comunitare de evidenţă a persoanelor, se achită la sediul serviciului pe raza căruia solicitantul are domiciliul sau reşedinţa.

Pentru obţinerea unor informaţii concrete privind modalitatea de plată a contravalorii actelor de identitate şi a taxei extrajudiciare de timbru, solicitanţii se pot adresa direct la sediul serviciului public comunitar de evidenţă a persoanelor de la locul de domiciliu sau reşedinţă.

ANEXE - EVIDENŢA PERSOANELOR
IMPORTANT

Termenul de solutionare a cererilor pentru eliberarea actelor de identitate este de pana la 30 de zile de la data inregistrarii cererii. In situatii deosebite termenul poate fi prelungit cu cel mult 15 zile de catre seful SPCLEP.

Termenul efectiv de eliberare a actului de identitate, stability la nivelul serviciului nostru, este de 7 zile lucratoare.

Facem un apel catre toti cetatenii pentru a verifica periodic termenul de valabilitate al actelor de identitate, in vederea evitarii unor situatii neplacute in care pot devein contravenienti la prevederile legii.